ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้อำเภอคลองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นหน่วยงานในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขายลงทุนทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย อำเภอคลองหลวงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐประจำอำเภอคลองหลวง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดังนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการของโครงการตลาดประชารัฐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหลวง