ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการยื่นขอใบอนุญาต

งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลทราบ เรื่องกาารควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ