ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน ประจำป

 

           งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องเรียนศิลปะ รับจำนวน 40 คนเท่านั้น เด็กและเยาวชน อายุ 7-18 ปี เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เรียน 6 อาทิตย์ 12 ครั้ง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรือนรับรองผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง หลักฐานการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับเฉพาะผู้มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงเท่านั้น) สมัครได้ที่ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง โทร. 02-529-5146-48 ต่อ 123 และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเรียน