ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงตามทะเบียนบ้าน
3. ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) หรือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
4. ในกรณีผู้รับมอบอำนาจให้เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่เทศบาลเมืองท่าโขลง งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-529-5147 – 49 ต่อ 123 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ