ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดวันออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบ

ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง 
เรื่อง กำหนดวันออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            เทศบาลเมืองท่าโขลง จึงขอประกาศกำหนดให้ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน เป็นวันออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนของเทศบาลเมืองท่าโขลง หากวันที่ 2 ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปแทน และตามความนัยข้อ 14 แห่งระเบียบดังกล่าว ระบุว่า “สิทธิของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการตามระเบียบนี้ สิ้นสุดลงในกรณีดังนี้ (1) ตาย” ดังนั้นหากผู้สูงอายุ และคนพิการได้ตายก่อนวันที่กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพจะต้องสิ้นสุดลงทันที 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน    
อ่านต่อ