ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

เทศบาลเมืองท่าโขลงได้ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร อำเภอคลองหลวง ได้ออกประกาศ (แบบ สต.39) ให้ทหารกองเกินที่เกิดปีขาล หรือพ.ศ.2541 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอคลองหลวง ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สต.35) ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะมีความผิดตามกฏหมาย โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญ (แบบ สต.9)
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

อ่านต่อ