ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

เทศบาลเมืองท่าโขลงได้ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ด้วยอำเภอคลองหลวง ได้ออกประกาศ (แบบ สต.38) ให้บรรดาชายที่มีสัญชาติไทยตามกฏหมาย เกิดปีมะโรง หรือ พ.ศ.2544 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอคลองหลวง ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะมีความผิดตามกฏหมาย โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
2. บัตรประจำตัวประชาชน 
3. สูติบัตร (ถ้ามี) 
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี) 
5. ใบสำคัญของบุคคลที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าว (ถ้ามี)

อ่านต่อ