ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นำโดยนางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง รองนายกเทศมนตรี นางมุกดา ดนตรีเสนาะ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายฮีน สอาด หมู่ 12 ตำบลคลองสอง
2. นางพวงผกา ลีสี หมู่ 13 ตำบลคลองสอง
3. นางสาวปรุง พวงนาค หมู่ 15 ตำบลคลองสอง
4. นางสาวฉลวย หอมหวาน หมู่ 15 ตำบลคลองสอง