ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


มอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ

              วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้มอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายไพโรจน์ แทนทรัพย์ ซึ่งได้บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง มีผู้สูงอายุบริจาคเงินเข้ากองทุนดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน คือ นายไพโรจน์ แทนทรัพย์ และ นายยงยุทธ วิรางกูล ซึ่งเป็นการเสียสละที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง