ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง

             ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนจังหวัดปทุมธานี ให้ตรวจสอบและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร กรณีคนพิการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนและบัตรฯ และคนที่เสียชีวิต สูญหายแต่ไม่ได้รับการแจ้งตายหรือจำหน่ายรายการ ทำให้ข้อมูลทางทะเบียนราษฎรไม่เป็นปัจจุบัน และเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและราชการนั้น
             สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงสำรวจรายการบุคคล ดังต่อไปนี้
             1. รายการบุคคลของคนพิการซึ่งไม่มีข้อมูล หรือเครื่องหมายบ่งบอกเป็นข้อสังเกตในฐานข้อมูล
             2. บุคคลที่เสียชีวิตหรือหายสาบสูญแต่ไม่ได้แจ้งตาย หรือจำหน่ายรายการทะเบียน
             โดยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือสงท่าโขลง จะออกสำรวจร่วมกับชุมชนตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป