ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


สำเนาสัญญาจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เทศบาลเมืองท่าโขลง ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกับบริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 49/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 13,392,000.00 บาท เพื่อเป็นการประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว 

อ่านต่อ