ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


เปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

แจ้งเปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

          ตามที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และเปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  ในเวลาราชการ ณ  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง (สิ่งที่นำมา : บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง)

          ดังนั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองท่าโขลง เบอร์โทรศัพท์ 02-529-5147-55 ต่อ 105