ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่

แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ 

          นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือแชร์ลูกโซ่ เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการเร่งด่วน 2) มาตรการเยียวยาว และ 3) มาตรการป้องกันโดยในมาตรการป้องกันได้รับมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนักนายกรัฐมนตรีเป็นงานรับผิดชอบหลักในการตรวจติดตามในระดับพื้นที่ ซึ่งปลัดสำนักงานนายกรับมนตรีได้รับมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการ ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในระดับพื้นที่ (แชร์ลูกโซ่)

          เทศบาลเมืองท่าโขลง จึงขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีที่โดยรับผิดชอบมาตรการป้องกัน 3 ประการ คือ

          (1) การใช้กลไกคณะกรรการป้องกันปราบปราบธุรกิจการเงินนอกระบบ และอนุกรรมการป้องปรามทุจริตการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่งดูแล ในระพื้นที่ทั่วประเทศไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกหลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน

          (2) การบังคับใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ในประเด็นการเพิ่มอัตราโทษที่สูงขึ้น อายุความให้สะดุดหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนี

          (3) ให้หน่วยงานบูรณาการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่เกี่ยวกับการลงทุนและตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มิใช่การฉ้อโกงประชาชน