ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม

 

                 

 

             เทศบาลเมืองท่าโขลง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จะจัดทำโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง ดังนี้ ตำบลคลองหนึ่ง เวลา 09.00 น. และ ตำบลคลองสอง เวลา 14.00 น. จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวท่าโขลงและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมในวันและเวลาดังกล่าว