ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีง

               

                 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองท่าโขลง จัด"โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองท่าโขลง

 

เวลา 09.00 น.

 

เวลา 14.00 น.