ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 8

               

             สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 8 โดย ได้รับความร่วมมือจาก สภ.คลองหลวง นำทีมบรรยาย โดย ท่านสารวัตรงานป้องกันฯ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนและแกนนำเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานโดยการเล่นดนตรีต่อไป