ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุท่าโขลง) 20 ก.ค. 2561 04.17 น.
2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสาธิตจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน และเชิญชวนนักเรียนสมัครเป็น อถล. ตามโครงการจังหวัดสะอาด 20 ก.ค. 2561 03.08 น.
3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม 20 ก.ค. 2561 02.52 น.
4 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 17 ก.ค. 2561 04.10 น.
5 โครงการกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ 16 ก.ค. 2561 07.52 น.
6 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ 16 ก.ค. 2561 07.46 น.
7 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง 16 ก.ค. 2561 07.34 น.
8 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning 16 ก.ค. 2561 07.29 น.
9 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “รักวัยใส ทันสมัย และปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ก.ค. 2561 07.16 น.
10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 16 ก.ค. 2561 07.07 น.
11 กิจกรรม "เทศกิจจิตอาสาให้บริการด้าน ตัดผมฟรี" ให้กับนักเรียน 16 ก.ค. 2561 06.59 น.
12 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ. นราธิวาส 16 ก.ค. 2561 06.49 น.
13 โครงการประชุมประชาคม ระดับเมือง ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2561 16 ก.ค. 2561 06.22 น.
14 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย 16 ก.ค. 2561 06.15 น.
15 โครงการประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2561 16 ก.ค. 2561 04.38 น.
16 ทีมฟุตบอลเยาวชนรุ่น 18 ปี จากสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ก.ค. 2561 04.27 น.
17 ฟุตบอลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล 16 ก.ค. 2561 04.16 น.
18 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการนำสิ่งของอาหารขนมน้ำและขนมไปบริจาคที่บ้านเด็กอ่อนรังสิต 16 ก.ค. 2561 04.11 น.
19 โครงการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 16 ก.ค. 2561 04.08 น.
20 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 16 ก.ค. 2561 03.59 น.
21 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 16 ก.ค. 2561 03.50 น.
22 โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 4 ก.ค. 2561 03.04 น.
23 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 8 4 ก.ค. 2561 02.28 น.
24 โครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน เปิดห้องเรียนศิลปะ 4 ก.ค. 2561 02.23 น.
25 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง 3 ก.ค. 2561 09.24 น.
26 โครงการอบรมศึกษาดูงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง 3 ก.ค. 2561 09.13 น.
27 งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมดูแลการตีเส้นบนถนนทางเท้า 3 ก.ค. 2561 07.16 น.
28 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ก.ค. 2561 07.06 น.
29 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน และการมอบนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 3 ก.ค. 2561 06.50 น.
30 กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 3 ก.ค. 2561 06.44 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 369 รายการ 13 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]