ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฎิบัติการ 60 วัน แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย KICK OFF : วันที่ 9 มกราคม - 9 มีนาคม 2562 15 ม.ค. 2562 13.05 น.
2 ประกาศ เรื่องแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการในแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 ม.ค. 2562 03.49 น.
3 ขอเชิญชวนเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 7 ม.ค. 2562 06.58 น.
4 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน ตลาดประชารัฐ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 7 ม.ค. 2562 05.10 น.
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26 ธ.ค. 2561 06.56 น.
6 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ให้อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นสถานที่จัดเลี้ยงตามประเพณี 25 ธ.ค. 2561 07.47 น.
7 ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน 24 ธ.ค. 2561 04.53 น.
8 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอปิดให้บริการด้านงานทะเบียนฯและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 19 ธ.ค. 2561 07.41 น.
9 การแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 19 ธ.ค. 2561 07.23 น.
10 แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ 19 ธ.ค. 2561 03.25 น.
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 14 ธ.ค. 2561 06.57 น.
12 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง 7 ธ.ค. 2561 07.08 น.
13 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและหน่วยงานดีเด่นการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2562 28 พ.ย. 2561 07.09 น.
14 การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีการศึกษา 2562 19 พ.ย. 2561 08.12 น.
15 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 พ.ย. 2561 07.32 น.
16 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เพิกถอนเทศบัญบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร บริเวณซอยเทพกุญชร 1,2 และ 3 พ.ศ. 2548 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561) 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
18 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
20 รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน สิงหาคม 2561) 15 พ.ย. 2561 14.42 น.
21 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน ตลาดประชารัฐ 12 พ.ย. 2561 08.09 น.
22 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 9 พ.ย. 2561 08.09 น.
23 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ 8 พ.ย. 2561 08.55 น.
24 ประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 7 พ.ย. 2561 08.12 น.
25 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 พ.ย. 2561 05.39 น.
26 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดวันออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ย. 2561 04.01 น.
27 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1 พ.ย. 2561 03.41 น.
28 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 30 ต.ค. 2561 02.30 น.
29 แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2561 30 ต.ค. 2561 02.24 น.
30 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองท่าโขลง 24 ต.ค. 2561 08.20 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 401 รายการ 14 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]