ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีการศึกษา 2562 19 พ.ย. 2561 08.12 น.
2 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 พ.ย. 2561 07.32 น.
3 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เพิกถอนเทศบัญบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร บริเวณซอยเทพกุญชร 1,2 และ 3 พ.ศ. 2548 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561) 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 พ.ย. 2561 14.49 น.
7 รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน สิงหาคม 2561) 15 พ.ย. 2561 14.42 น.
8 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน ตลาดประชารัฐ 12 พ.ย. 2561 08.09 น.
9 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 9 พ.ย. 2561 08.09 น.
10 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ 8 พ.ย. 2561 08.55 น.
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 7 พ.ย. 2561 08.12 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 พ.ย. 2561 05.39 น.
13 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดวันออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ย. 2561 04.01 น.
14 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 1 พ.ย. 2561 03.41 น.
15 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 30 ต.ค. 2561 02.30 น.
16 แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2561 30 ต.ค. 2561 02.24 น.
17 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองท่าโขลง 24 ต.ค. 2561 08.20 น.
18 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 17 ต.ค. 2561 02.25 น.
19 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุข 16 ต.ค. 2561 04.50 น.
20 ร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 12 ต.ค. 2561 07.41 น.
21 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหวัดปทุมธานี 12 ต.ค. 2561 06.11 น.
22 จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ 12 ต.ค. 2561 06.01 น.
23 การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 12 ต.ค. 2561 03.54 น.
24 ประกาศ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2 ต.ค. 2561 08.58 น.
25 ประกาศ การคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าโขลง 2 ต.ค. 2561 08.46 น.
26 ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 27 ก.ย. 2561 03.45 น.
27 ประกาศให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน 27 ก.ย. 2561 03.43 น.
28 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย ท่าโขลงช่วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 24 ก.ย. 2561 03.20 น.
29 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการยื่นขอใบอนุญาต 10 ก.ย. 2561 08.23 น.
30 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2561 5 ก.ย. 2561 16.02 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 388 รายการ 13 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]