ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการยื่นขอใบอนุญาต 10 ก.ย. 2561 08.23 น.
2 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2561 5 ก.ย. 2561 16.02 น.
3 การรับโอนพนักงานเทศบาล 31 ส.ค. 2561 02.00 น.
4 การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน 29 ส.ค. 2561 02.15 น.
5 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 29 ส.ค. 2561 01.29 น.
6 ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์ท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562 22 ส.ค. 2561 04.16 น.
7 ประชาสัมพันธ์ แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และแบบรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 10 ส.ค. 2561 03.08 น.
8 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ในโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ส.ค. 2561 11.55 น.
9 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว 6 ส.ค. 2561 02.41 น.
10 การประดับธงชาติไทยและธงอักษรย่อพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 24 ก.ค. 2561 04.51 น.
11 รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน 11 ก.ค. 2561 04.05 น.
12 เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญพี่น้องชาวท่าโขลงประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 ก.ค. 2561 02.32 น.
13 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2561 28 มิ.ย. 2561 04.34 น.
14 โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกครัวเรือน 28 มิ.ย. 2561 04.19 น.
15 แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 26 มิ.ย. 2561 12.15 น.
16 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี สำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 มิ.ย. 2561 06.49 น.
17 แจ้งเตืนพฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฏรปลูกอินทผาลัม 13 มิ.ย. 2561 02.54 น.
18 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 มิ.ย. 2561 07.08 น.
19 ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 7 มิ.ย. 2561 04.21 น.
20 ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 6 มิ.ย. 2561 04.23 น.
21 ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง รับบริการด้านสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 5 มิ.ย. 2561 03.09 น.
22 วิดีโอ สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 17 พ.ค. 2561 08.08 น.
23 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 9 พ.ค. 2561 06.12 น.
24 การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนเป็นข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 พ.ค. 2561 03.59 น.
25 ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์ 4 พ.ค. 2561 08.28 น.
26 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2561 23 เม.ย. 2561 08.26 น.
27 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดชุมชน 19 เม.ย. 2561 03.53 น.
28 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ใน 6 ชุมชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 11 เม.ย. 2561 04.30 น.
29 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 9 เมษายน 2561 3 เม.ย. 2561 03.33 น.
30 เรียน กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ทุกท่าน 28 มี.ค. 2561 07.00 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 360 รายการ 12 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | Next >> [Lastpage]