ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8 ต.ค. 2561 06.18 น.
2 รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน สิงหาคม 2561) 24 ก.ย. 2561 02.04 น.
3 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล 19 ก.ย. 2561 03.36 น.
4 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การรับโอนพนักงานเทศบาล 3 ก.ย. 2561 09.28 น.
5 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 14 ส.ค. 2561 04.36 น.
6 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 3 ส.ค. 2561 05.01 น.
7 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 24 ก.ค. 2561 07.57 น.
8 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 19 ก.ค. 2561 09.36 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรงโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 17 ก.ค. 2561 02.51 น.
10 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 9 ก.ค. 2561 06.30 น.
11 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแลง ครั้งที่ 1/2561 5 ก.ค. 2561 02.36 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชมประชาคมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ต.คลองสอง) 28 มิ.ย. 2561 07.18 น.
13 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชมประชาคมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ต.คลองหนึ่ง) 28 มิ.ย. 2561 07.15 น.
14 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เปิดใช้สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตามที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 21 มิ.ย. 2561 08.43 น.
15 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 8 มิ.ย. 2561 01.45 น.
16 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 6 มิ.ย. 2561 04.14 น.
17 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทจริต ประจำปี 2561 3 พ.ค. 2561 02.28 น.
18 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561 ) 10 เม.ย. 2561 08.31 น.
19 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 ก.พ. 2561 02.45 น.
20 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 6 ก.พ. 2561 01.54 น.
21 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 30 ม.ค. 2561 04.52 น.
22 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ม.ค. 2561 04.50 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เพื่อสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 19 ม.ค. 2561 14.43 น.
24 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 19 ม.ค. 2561 14.42 น.
25 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ม.ค. 2561 02.48 น.
26 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 10 ม.ค. 2561 08.19 น.
27 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 28 ธ.ค. 2560 07.56 น.
28 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 27 ธ.ค. 2560 04.30 น.
29 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ.2560 7 ธ.ค. 2560 08.33 น.
30 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7 ธ.ค. 2560 03.27 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 47 รายการ 2 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 | Next >> [Lastpage]