ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล 19 ก.ย. 2561 03.36 น.
2 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การรับโอนพนักงานเทศบาล 3 ก.ย. 2561 09.28 น.
3 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 14 ส.ค. 2561 04.36 น.
4 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 3 ส.ค. 2561 05.01 น.
5 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 24 ก.ค. 2561 07.57 น.
6 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 19 ก.ค. 2561 09.36 น.
7 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรงโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง ๑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง 17 ก.ค. 2561 02.51 น.
8 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 9 ก.ค. 2561 06.30 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแลง ครั้งที่ 1/2561 5 ก.ค. 2561 02.36 น.
10 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชมประชาคมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ต.คลองสอง) 28 มิ.ย. 2561 07.18 น.
11 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชมประชาคมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ต.คลองหนึ่ง) 28 มิ.ย. 2561 07.15 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง เปิดใช้สนามกีฬา ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตามที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 21 มิ.ย. 2561 08.43 น.
13 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 8 มิ.ย. 2561 01.45 น.
14 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 6 มิ.ย. 2561 04.14 น.
15 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทจริต ประจำปี 2561 3 พ.ค. 2561 02.28 น.
16 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561 ) 10 เม.ย. 2561 08.31 น.
17 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 ก.พ. 2561 02.45 น.
18 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 6 ก.พ. 2561 01.54 น.
19 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 30 ม.ค. 2561 04.52 น.
20 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ม.ค. 2561 04.50 น.
21 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เพื่อสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 19 ม.ค. 2561 14.43 น.
22 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 19 ม.ค. 2561 14.42 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ม.ค. 2561 02.48 น.
24 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 10 ม.ค. 2561 08.19 น.
25 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 28 ธ.ค. 2560 07.56 น.
26 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 27 ธ.ค. 2560 04.30 น.
27 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ.2560 7 ธ.ค. 2560 08.33 น.
28 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7 ธ.ค. 2560 03.27 น.
29 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พ.ย. 2560 03.53 น.
30 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560 04.32 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 45 รายการ 2 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 | Next >> [Lastpage]