ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การปิดบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 8 มิ.ย. 2561 01.45 น.
2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 6 มิ.ย. 2561 04.14 น.
3 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทจริต ประจำปี 2561 3 พ.ค. 2561 02.28 น.
4 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561 ) 10 เม.ย. 2561 08.31 น.
5 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 ก.พ. 2561 02.45 น.
6 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 6 ก.พ. 2561 01.54 น.
7 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 30 ม.ค. 2561 04.52 น.
8 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ม.ค. 2561 04.50 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เพื่อสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 19 ม.ค. 2561 14.43 น.
10 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 19 ม.ค. 2561 14.42 น.
11 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ม.ค. 2561 02.48 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 10 ม.ค. 2561 08.19 น.
13 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 28 ธ.ค. 2560 07.56 น.
14 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 27 ธ.ค. 2560 04.30 น.
15 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ.2560 7 ธ.ค. 2560 08.33 น.
16 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7 ธ.ค. 2560 03.27 น.
17 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พ.ย. 2560 03.53 น.
18 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560 04.32 น.
19 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 13 พ.ย. 2560 07.04 น.
20 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอยกเลิกกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 30 ต.ค. 2560 03.04 น.
21 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ต.ค. 2560 03.52 น.
22 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6 ต.ค. 2560 03.35 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล 5 ต.ค. 2560 18.42 น.
24 ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 5 ต.ค. 2560 18.42 น.
25 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.41 น.
26 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การจัดตั้งชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง (เพิ่มเติม) 5 ต.ค. 2560 18.41 น.
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.39 น.
28 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.39 น.
29 ประกาศแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.37 น.
30 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การจัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชมุชน และระดับเทศบาล 5 ต.ค. 2560 18.33 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ 2 หน้า : [First page] << Previous | 1 2 | Next >> [Lastpage]