ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


รายการข่าวทั้งหมด

ค้นหา

# หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
1 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองท่าโขลง 16 ม.ค. 2561 02.48 น.
2 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง 10 ม.ค. 2561 08.19 น.
3 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองท่าโขลง ปีงบประมาณ 2561 28 ธ.ค. 2560 07.56 น.
4 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองท่าโขลง 27 ธ.ค. 2560 04.30 น.
5 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ.2560 7 ธ.ค. 2560 08.33 น.
6 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 7 ธ.ค. 2560 03.27 น.
7 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พ.ย. 2560 03.53 น.
8 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 2560 04.32 น.
9 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การกำหนดและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 13 พ.ย. 2560 07.04 น.
10 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอยกเลิกกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 30 ต.ค. 2560 03.04 น.
11 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ต.ค. 2560 03.52 น.
12 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6 ต.ค. 2560 03.35 น.
13 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล 5 ต.ค. 2560 18.42 น.
14 ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 5 ต.ค. 2560 18.42 น.
15 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.41 น.
16 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง การจัดตั้งชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง (เพิ่มเติม) 5 ต.ค. 2560 18.41 น.
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.39 น.
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.39 น.
19 ประกาศแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง 5 ต.ค. 2560 18.37 น.
20 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การจัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชมุชน และระดับเทศบาล 5 ต.ค. 2560 18.33 น.
21 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ต.ค. 2560 18.32 น.
22 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 5 ต.ค. 2560 18.32 น.
23 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลงานซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 5 ต.ค. 2560 18.31 น.

แสดง 30 รายการ จากทั้งหมด 23 รายการ 1 หน้า : [First page] << Previous | 1 | Next >> [Lastpage]