ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
          โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน เขื่อนกันดินติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ จัดระบบจราจร ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง พัฒนาระบบการผลิตและการให้บริการประปาในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการด้านกายภาพของเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
          เทศบาลได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          เทศบาลได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมเพื่อปฎิบัติงานในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม ชุมชนและครอบครัว 
          เทศบาลได้จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีการดูแลมารดาหลังคลอด ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงทารกด้วยนมตนเอง จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 
          จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          เทศบาลได้รณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการเปิดเวทีประชาคมเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
          ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานของเทศบาลพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่

 

นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร

          1.บ้านเมืองน่าอยู่ สวยงาม และมีความเป็นระเบียบ
          2.ประชาชนต้องได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          3.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
          4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          5.ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และเท่าเทียมกัน
          6.สนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา เพื่อคุณภาพของคนในชุมชน
          7.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
          8.อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงานประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญประจำปี
          9.ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
          10.เทศบาลเมืองท่าโขลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          11.บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชน