ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองท่าโขลง

          เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลเมืองท่าโขลงในอนาคตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาจังหวัดและในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จึงได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลงไว้ว่า

“เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

         1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
         2. พัฒนาด้านกายภาพของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ตลอดจนปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
         3. พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
         4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         5. พัฒนาด้านสาธารณสุข ครอบครัว ชุมชน เพื่อเป็นสังคมที่เข้มแข็ง
         6. พัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ การสร้างเครือข่าย การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
         7. พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น
         8. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยยึดหลักตามธรรมาภิบาล

เป้าหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง

         1. จัดให้มีการจัดบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการคมนาคม ตลอดจนมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
         2. จัดการด้านภายภาพของเมืองให้เป็นระเบียบด้วยการปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง สิ่งแวดล้อมตลอดจนควบคุมการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
         3. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
         4. ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในชุมชนตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         5. พัฒนาระบบบริการขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข ครอบครัว ชุมชน ให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง
         6. ส่งเสริม พัฒนาการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้การกระจายและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
         7. สร้างความรู้และความเข้าใจตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         8. บริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ทันสมัย และพร้อมใช้งาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารกิจการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล