ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


สำนักปลัดเทศบาล

           สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ

- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง

- งานพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

- งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง

- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

- งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง

- งานบัตรประจำตัวประชาชน

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานป้องกันและระงับสาธารภัยต่างๆ

- งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฏหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยต่างๆ

- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

- งานจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

- งานฝึกอบรม และดำเนินการตามแผน

- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานเทศกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

- การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง

- งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- งานขออนุญาตติดตั้งป้าย ขออนุญาตใช้เสียง

- การตรวจสอบ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

. งานพัฒนาชุมชนเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง

- งานฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน

- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

- งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

. งานชุมชนเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานชุมชนเมือง

- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชนเมือง

- งานดำเนินการพัฒนาชุมชนเมืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสารบรรณของเทศบาล

- งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานเลขานุการ และประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

- งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

- งานแจ้งมติการประชุมต่างๆ ให้กอง หรือฝ่ายต่างๆ ทราบ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย