ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าโขลง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าโขลง 

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมที่อื่นที่ต้องเสีย

ดอกเบี้ยสูงกว่า

       ๒. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบที่มา โดย กระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำผิดได้

       ๓. เพื่อเป็นการควบคุมการรับซื้อของโจร

สถานที่ตั้ง            ๙๘ / ๓๑ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒  ๕๒๙๓๒๙๘

เวลาทำการ    เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 

การคิดอัตราดอกเบี้ย  

๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน

๒. เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน

๓. เงินต้นเกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน

 

การคิดดอกเบี้ย - จำนำไม่เกิน ๑๕ วัน คิดดอกเบี้ย ครึ่งเดือน

                          - จำนำเกินกว่า ๑๕ วัน คิดดอกเบี้ย หนึ่งเดือน

 

การจำนำทรัพย์สิน   ผู้จำนำสามารถ ผ่อน – เพิ่ม เงินต้นรับจำนำได้

- ถ้าไม่ไถ่ถอนหรือขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า ๔ เดือนติดต่อกัน และไม่ไถ่ถอนทรัพย์คืนภายใน ๓๐ วัน (ตามประกาศบัญชี จ.6) ทรัพย์ที่รับจำนำ

จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของสถานธนานุบาล

 

ข้อควรปฏิบัติ  

๑.. ต้องนำบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อ

๒.. ในกรณีมอบฉันทะ การส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนแทน ต้องกรอกรายละเอียดด้านหลังตั๋วจำนำแล้วพิมพ์ลายนิ้ว มือ (เหมือนคราวรับจำนำ)

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับฉันทะแนบมาด้วย

 

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   ทุกวันเสาร์ที่ ๑ ของเดือน