ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ

            ๑. งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            ๒. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
            ๓. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
            ๔. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายใน และภายนอก
            ๕. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
            ๖. งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา
            ๗.  งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
            ๘. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
            ๙. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย