ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองท่าโขลง

ประวัติความเป็นมา 

           เทศบาลตำบลท่าโขลงจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นทศบาลเมืองท่าโขลง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. 2544  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้า 25 เล่ม 118 ตอน 93 ก ลงวันที่ 9  ตุลาคม  2544   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2544

สภาพทั่วไป 

 • ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

           เทศบาลเมืองท่าโขลง มีอาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลมีพื้นที่ 63.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองหนึ่ง และตำบลคลองสอง โดยกำหนดเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง   ดังนี้

          ด้านเหนือ
          จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงมาทางใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และขึ้นไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดเส้นแบ่งเขต  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรจบกับเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  กับอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรจบกับเส้นแบ่งเขตตำบลคลองสองกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

          ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลคลองสองกับตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ฟากเหนือ

         ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 และเลียบริมถนนเชียงรากฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอเมืองปทุมธานี

          ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอเมืองปทุมธานี และเลียบแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอสามโคก ตามแนวเขตทางรถไฟฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 • การคมนาคมขนส่ง  
         จังหวัดปทุมธานีมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ และมีการคมนาคมทางน้ำ โดยการคมนาคมทางบกมีถนนพหลโยธินซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พาดผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง และมีเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงที่สะดวกรวดเร็วและใช้การได้ในทุกฤดูกาล โดยมีระยะทางคมนาคมขนส่ง   ดังนี้ การ คมนาคมขนส่งทางถนน
 • -  ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) พาดผ่านเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมกับถนนสายเอเชียที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเชื่อมกับถนนมิตรภาพที่จังหวัดสระบุรี
  -  ถนนคลองหลวง (เส้นทางหมายเลข 3214) เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ  ซึ่งสามารถเชื่อมถึงถนนวงแหวนตะวันออกรังสิต-นครนายก และเชื่อมถึงจังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว
  -  เส้นทางวงแหวนฝั่งตะวันออก ซึ่งเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 55 ตัดลงมาทางใต้ผ่าน เส้นทางหมายเลข 3214 (ถนนคลองหลวง)  บริเวณคลองชลประทานที่ 4 กับ 5 แล้วตัดผ่านเส้นทางหมายเลข 305 (รังสิต - นครนายก) ที่ กิโลเมตรที่ 10  ตัดผ่านเส้นทางหมายเลข 3312 (แยกทางหลวงหมายเลข 1 - ลำลูกกา) ที่กิโลเมตรที่ 11 ตัดผ่านเส้นทางสายรามอินทรากิโลเมตรที่ 10 แล้วสุดท้ายตัดมาบรรจบเส้นทางสายบางนาตราดกิโลเมตรที่  9 
  การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ จังหวัดปทุมธานีมีเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดจอดชั่วคราวซึ่งสามารถเดินทางถึงเทศบาลเมืองท่า โขลง  อำเภอคลองหลวง ได้สะดวกได้แก่สถานีรถไฟรังสิตและสถานีเชียงรากน้อย
  การจราจร    การจราจรในเขตเทศบาลส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัว จะมีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเฉพาะถนนพหลโยธิน และจะติดขัดมากในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ เนื่องจากถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงถึงภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การไฟฟ้า เทศบาลเมืองท่าโขลง มีสำนักงานไฟฟ้า 3 แห่ง คือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต  สำนักงานการไฟฟ้าคลองหลวง  สำนักงานการไฟฟ้าประตูน้ำพระอินทร์ ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้โดยทั่วถึง ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลจะดำเนินการติดตั้งขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น
 • การสื่อสารและโทรคมนาคม  จังหวัดปทุมธานี  เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล มีระบบการสื่อสารที่ดี ประชาชนส่วนใหญ่ติดตั้งโทรศัพท์ตามบ้านเรือน และมีโทรศัพท์สาธารณะตามสถานที่ต่างๆ  อย่างเพียงพอ  ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 2 แห่ง  ด้านการโทรคมนาคม ในเขตอำเภอคลองหลวงจะใช้บริการจาก องค์การโทรศัพท์บางพูน
 • การใช้ที่ดิน  เทศบาลเมืองท่าโขลงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  63 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย  การอุตสาหกรรม   การเกษตร  พาณิชยกรรม  จะมีการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกบ้างเล็กน้อย

ด้านเศรษฐกิจ

 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน้อย
 • การเกษตรกรรม 
  ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง  จะมีบ้างเช่น  ทำนา  เลี้ยงสัตว์ และปลูกผักเพียงเล็กน้อย
 • การอุตสาหกรรม
  ปัจจุบันในเขตเทศบาลได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม  มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงานประมาณ  200  แห่ง  จึงทำให้มีจำนวนประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานที่อื่น ๆ โดยไม่มีการแจ้งย้ายเข้า
 • การพานิชยกรรม / การบริการ

          “ตลาดไท”  เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรบนเนื้อที่โดยประมาณ  450  ไร่  ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 42  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่และทันสมัยครบวงจรที่สุดของเอเชีย

         “ตลาดไอยรา” เป็นศูนย์กลางการกระจายผลไม้นำเข้า-ส่งออก ครบวงจรโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2557 บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ย่านคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ตั้งเป้าดันเป็นศูนย์กระจายผลไม่ไทยนำเข้า-ส่งออก ที่ทันสมัย เปิดประตูรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สู่ตลาดสากล  ที่มา : www.bangkokbiznews.com วันที่ 12 มิ.ย. 58

           ธนาคาร ในเขตเทศบาล  แยกเป็น
                 -   ธนาคารพาณิชย์
                          1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
                          2.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด                           
                          3.  ธนาคารนครหลวง จำกัด                 
                          4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด                         
                          5.  ธนาคารยูโอบี                                  
                          6.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  
                          7.  ธนาคารธนชาต
                         8.  ธนาคารซีไอเอ็มบี     
                -   ธนาคารของรัฐบาล  จำนวน  3  ธนาคาร   คือ
                         1. ธนาคารออมสิน
                         2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
                         3.  ธนาคารกรุงไทย 

ด้านสังคม

 • การศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 5 แห่ง  คือ
        1.  วัดคลองสอง
        2.  วัดคุณหญิงส้มจีน
        3.  วัดพืชนิมิต
        4.  วัดทวีการะอนันต์
        5.  วัดบางขัน

  และมีเขตติดต่อกับวัดพระธรรมกายศาสนาที่นับถือรองลงมาคือศาสนาอิสลาม   มีมัสยิด จำนวน  2  แห่ง  คือ 
        1.  อาลียิสซากิรอยน์ (ลำสนุ่น)
        2.  มัสยิดเจริญอิสลาม
 • การศึกษา
  เทศบาลเมืองท่าโขลงมีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล  ดังนี้
       -   ระดับอุดมศึกษา   มี  3  สถาบัน     คือ
                     1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
                     2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                     3.  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT)

              -  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มี  12  แห่ง   คือ
                             1.  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
                             2.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
                             3.  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 
                             4.  โรงเรียนลำสนุ่น
                             5.  โรงเรียนปากคลองสอง
                             6.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
                             7.  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 
                             8.  โรงเรียนจารุศรบำรุง
                             9.  โรงเรียนวันครู 2502
                             10.  โรงเรียนคุณหญิงส้มจีน
                             11. โรงเรียนวัดพืชนิมิต
                             12.  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 

 • ด้านสังคมและชุมชน  เทศบาลเมืองท่าโขลงมีชุมชนจำนวน  31  ชุมชน  ดังนี้
         1.  ชุมชนบางขัน
         2.  ชุมชนบัวหลวง
         3.  ชุมชนตลาดไท
         4.  ชุมชนหมู่ 10 คลองหนึ่ง
         5.  ชุมชนวันครู 
         6.  ชุมชนหมื่นดำ
         7.  ชุมชนทับทิมศรี
         8.  ชุมชนนวนครหน้าเมือง
         9.  ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต
         10.  ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า
         11.  ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน
         12.  ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
         13.  ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง
         14.  ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี
         15.  ชุมชนหมู่ 18 คลองหนึ่ง
         16.  ชุมชนบ.ด.ถ.
         17.  ชุมชนไทยธานีตะวันออก 
         18.  ชุมชนไทยธานีตะวันตก
         19.  ชุมชนวัดพืชนิมิตร
         20.  ชุมชนเอราวัณพัฒนา
         21.  ชุมชนสุขสมบูรณ์
         22.  ชุมชนสุทธิรักษ์
         23.  ชุมชนสังข์อ่ำ
         24.  ชุมชนธนทรัพย์-แสงทอง
         25.  ชุมชนหมู่ 11 คลองสอง
         26.  ชุมชนหมู่ 12 คลองสอง
         27.  ชุมชนกฤษณาเฮ้าส์
         28.  ชุมชนลำสนุ่น
         29.  ชุมชนหมู่ 14 คลองสอง
         30.  ชุมชนฟินิกส์ปาร์ค
         31.  ชุมชนหมู่ 15 คลองสอง
 • การสาธารณสุข
  ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลทั้ง ภาครัฐ และเอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
        1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
        2. โรงพยาบาลการุณเวช
        3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คลองหนึ่ง หมู่ 13 (นวนคร)
        4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คลองสอง หมู่ 13
        5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คลองสอง หมู่ 8

          ด้านการสาธารณสุข เทศบาลดำเนินการในด้านการรักษาความสะอาดสาธารณสถานภายในเขตเทศบาล, การกำจัดมูลฝอยและได้จัดหาพื้นที่สำหรับกำจัดมูลฝอย  แต่ยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง  จึงให้เอกชนเช่าดำเนินการสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  และให้บริการกำจัดมูลฝอยของเทศบาล

 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
  เทศบาลเมืองท่าโขลง   ได้จัดตั้งสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถยนต์ดับเพลิงจำนวน  4   คัน  รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 4 คันรถยนต์สำหรับใช้ในการตรวจการจำนวน    6  คัน และมีเครื่องมือหาบหาม จำนวน  7  เครื่อง  รถยนต์หอน้ำความสูง  18  เมตร  1  คัน  รถยนต์ส่องแสงสว่าง  1  คัน

ด้านการเมือง-การบริหาร 

 • โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าโขลง
 • สภาเทศบาล
  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
  - สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง        จำนวน   18   คน     อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี
   
  คณะผู้บริหาร
  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายฯ  ประกอบด้วย
  - นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง            จำนวน  1  คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  โดยนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้ง
          1. รองนายกเทศมนตรี
          2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
          3. เลขานุการนายกเทศมนตรี                      
 • ส่วนการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าโขลง  แบ่งออกเป็น
          - สำนักปลัดเทศบาล  ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดจัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
         - กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการวางแผนของเทศบาล งานทางกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  งานประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยราชการอื่นๆ งานจัดทำงบประมาณและงานวิเคราะห์งบประมาณของเทศบาล 
         - กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
         - กองช่าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา  การการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม   งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา   อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
         - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานวางแผสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         -  กองการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการท่องเที่ยว

 • มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ 
           1. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง  ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของประเทศในทุกแบบทั้งสภาพพื้นที่ รูปแบบการทำเกษตรกรรม  พืชพันธุ์ต่าง ๆ  ไม้ดอกไม้ผลรวมถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  และยังเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ  ศูนย์ประชุมสัมมนาด้านวิชาการเกษตรและศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริ เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212-13 
           2. วัดพระธรรมกาย (บางส่วน) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สวยงาม  และมีความสงบ เบอร์โทรศัพท์ 02-831-1234
           3. ตลาดไท  ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย  และอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรบนเนื้อที่โดยประมาณ 450 ไร่ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 42  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ภายในตลาดไทได้แบ่งประเภทการค้าขายเป็นตลาดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมีทั้งการค้าขายภายในอาคาร เต็นท์ และร้านค้าหมุนเวียน  สินค้าสดใหม่ราคาถูก  มีการขายทั้งขายปลีกและขายส่ง  เปิดตลอด 24  ชั่วโมง  เบอร์โทรศัพท์  02-908-4490-9 
          4. ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างหลากหลาย เป็นสถานที่ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย พบปะพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทุกวัยในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เบอร์โทรศัพท์ 02-529-0500

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - สภาพภูมิอากาศ  
           โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไป และมีฝนตกต้องตามฤดูกาล  สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดู
                 ฤดูร้อน  เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย     37  องศาเซลเซียส
                 ฤดูหนาว   เริ่มกลางเดือนตุลาคม -  กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย      22  องศาเซลเซียส
                 ฤดูฝน     เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม -  กลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในเดือนทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 1,384.3 มม. ต่อปี

          - ทรัพยากรน้ำ 
            แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตเทศบาล ได้แก่คลองส่งน้ำของชลประทาน คือ คลองระพีพัฒน์  คลองระบายน้ำที่ 1   คลองระบายน้ำที่ 2   ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

         - ทรัพยากรดิน
           ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีดำ อุ้มน้ำได้ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล

         - สภาพสิ่งแวดล้อม
           สภาวะแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาลอยู่ในสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเทศบาลมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ซึ่งจากการประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นแหล่งที่มาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
         - มลพิษทางน้ำ หรือน้ำเน่าเสียที่ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากอาคารบ้านเรือน ของประชาชน ตลอดทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ซึ่งปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีระบบป้องกันและบำบัดน้ำเสีย
        - มลพิษทางอากาศ อากาศในย่านโรงงานอุตสาหกรรมมีฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น  หมอกควัน และเขม่าซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาในเขตเทศบาล