ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


งานประปา

  1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
 
 
          มีหน้าที่ในงานการเงินและบัญชี ดังนี้ งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน
  2. ฝ่ายการประปา  
 
          มีหน้าที่ในงานประปาดังนี้ ควบคุมการผลิต การจำหน่ายน้ำประปา การจดมาตรวัดน้ำ การซ่อมแซมท่อประปา การติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา 

  หมายเหตุ : สรุปจากคำสั่งของเทศบาล