ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้
- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค
- งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
- งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปโภคการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

 

งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ในงานจัดทำงบประมาณ ดังนี้
- งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และงานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

 

งานนิติการ มีหน้าที่ในงานด้านกฎหมาย ดังนี้
- งานดำเนินการที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
- งานการตราเทศบัญญัติ
- งานสอบสวนและดำเนินการเกี่ยวกับวินัย รวมทั้งการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่
- งานสอบสวนและดำเนิน การเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเทศบาลและเจ้าหน้าที่
- งานดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่
- งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
- งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- งานเผยแพร่ข่าวสารของทางเทศบาล
- งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นจากประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
- งานรวมสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ