ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม

1.แผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานวางแผนด้านสาธารณสุข
- งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปกิบัติงาน หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
- งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
- งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
- งานนิเทศ และติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานกวาดล้างทำความสะอาด
- งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
- งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ
- งานควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานชีวอนามัย
- งานฌาปนกิจ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานเผยแพร่ และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
- งานฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
- งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย์
1. งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานด้านสุขศึกษา
- งานด้านอนามัยโรงเรียน
- งานด้านอนามัยแม่และเด็ก
- งานวางแผนครอบครัว
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานโภชนาการ
- งานสุขภาพจิต
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่
- งานป้องกัน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- งานควบคุมแมลง และพาหะนำโรค
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
- งานป้องกันการติดยา และสารเสพติด
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานควบคุม และรับผิดชอบโรคสัตว์
- งานควบคุม และรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
- งานการระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่่ยงต่อการติดโรคสัตว์
- งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
- งานตรวจสอบ และแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำคำสั่งประกาศ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย