ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองช่าง

 

กองช่าง 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางผังเมือง การโยธา การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑.งานวิศวกรรม
- ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
- งานวางโครงการ และก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๒.งานสถาปัตยกรรม
- งานออกเบบ เขียนแบบทาด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์
- งานวางโครงการจัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์
- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์
- งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฏหมาย
- งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
- งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
- งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
- งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์
- งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ และานด้านศิลปกรรมต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานผังเมือง
- งานจัดทำผังเมืองรวม
- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
- งานพัฒนา และปรับปรุงชุมชนแออัด
- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ ที่ดินสาธารณะประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
- งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
- งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑.งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
- งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงรักาาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
- งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับก่อสร้าง
- งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
- งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
- งานประมาณการ
- งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่่ยวกับการจัดสถานที่
- งานสำรวจออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
- งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูรักษา จัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
- งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย