ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองคลัง

กองคลัง 

กองคลังมีหน้าที่ดูแลควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานผลประโยชน์ และกิจการพานิชย์

๑.งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒.งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมิน และกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

- งานจัดเก็บ และรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของ

ผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทรณ์ภาษี

- งานเก็บรักษา และสั่งจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓.งานเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม

และรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

- งานจำทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

- งานประสานงานฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 

๔.งานการเงิน และบัญชี หน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานควบคุม และจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

- งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

- งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕.งานพัสดุ และทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานการซื้อ และการจ้าง

- งานการซ่อม และบำรุงรักษา

- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ

- งานการจำหน่ายพัสดุ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๖.งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดิน

- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

- งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

- การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

- งานจัดเก็บ และบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗.งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๙ ๑๑ , ๑๒ , ๑๗ )

- งานสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- งานตรวสชื่อผู้ชำระภาษี รหัสปรปะจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๔ และ ๕)

- งานจัดเก็บ และดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่างๆ

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

- งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่ยงานต่างๆ ที่ขอความช่วยเหลือ

- งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ

- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

- งานสวัสดิการของกอง หรือฝ่าย

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย