ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กองการศึกษา

กองการศึกษา   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้

. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   จัดเก็บ  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือราชการ
-   งานสารบรรณ  รับ-ส่ง  หนังสือ  เสนอแฟ้ม
-   งานดูแล  รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ  และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
-   งานประสานเกี่ยวกับประชุม
-   งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
-   งานสาธารณกุศลของท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือ
-   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
-   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
-   งานลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น  ๆ
-   งานสวัสดิการต่าง  ๆ
-   งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
-   งานจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การควบคุมดูแล และการยืมพัสดุของกอง
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เช่น  การวางฎีกา  เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ  รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี
-   งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกอง  เช่น  การรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ  ในการจัดทำงบประมาณ  การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
-   งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
-   งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด  เช่น  จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี  การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  การจัดสถิติเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล  การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี  ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน  นักเรียน  ห้องเรียน  และครู
-   งานการพัสดุ  เช่น  งานเกี่ยวกับการขอนุมัติ  จัดหา  จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ซ่อมแซม  และบำรุงรักษาพัสดุ  ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
 
. งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา
-  การกำหนดตำแหน่ง  การบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  เลื่อนระดับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
-  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
-  การพัฒนาบุคลากร  เช่น  การลาศึกษาต่อ  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่
-  การดำเนินการทางวินัย  ร้องเรียนและร้องทุกข์
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  วางแผนบุคลากรทางการศึกษา
-   จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
-  งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
-  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำประโยชน์
-  งานปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  (จำนวนโรงเรียน ,จำนวนอาคาร, ครู-นักเรียน)
-   งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารต่าง ๆ  ของโรงเรียน
-   งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน
-   งานดูแล  จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการสอนแก่โรงเรียน
-   งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู  และมูลนิธิต่าง  ๆ  ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน
-   งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง  ๆ  กฎ ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียน
-  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
-   งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
-   งานปลูกฝังวินัย  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
-   งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่
-   งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
-   งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
-   งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
-   งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
-   งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
-   งานลูกเสือ  ยุวกาชาดและเนตรนารี
-   งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติขัอมูลต่าง  ๆ
-   งานตรวจสอบสถานที่  ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
-   งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   เตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย  ตามแนวจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา
-  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในเขตความรับผิดชอบได้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
-  ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานดูแลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-  ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
-  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ                                          
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
-   จัดทำ  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาเผยแพร
-   จัดอบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิต     และการใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
-   พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย   มีหน้าที่
-   งานการสำรวจ  รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
-   งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่  และวิทยาลัยชุมชน  หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
-   งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง  ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป
-   งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป
-   งานส่งเสริมคุณภาพ  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
-   งานควบคุมตรวจสอบติดตามผล  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  มีหน้าที่
-   ควบคุมดูแลห้องสมุด
-   งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม  คืน  หนังสือ  ทะเบียนสมาชิก  การให้บริการ  แก่ประชาชน
-  งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ 
-   งานกิจกรรมต่าง  ๆ  ของห้องสมุด
-   การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่
-   งานพัฒนาเยาวชน  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
-   งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
-   งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน
-   งานชุมชนต่าง  ๆ  เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
-   งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
-   งานบริการด้านวิชาการอื่น  ๆ
-   งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น    ๆ    ที่เกี่ยวข้อง
-   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่
-   กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
-   จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
-   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง  ๆ
-   การดูแล  บำรุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬา
-   การขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬา  และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
-   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. งานส่งเสริมศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา  ศีลธรรม และจริยธรรม
-   การดำเนินกิจการทางศาสนา  กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม
-   การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
-   ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา  การส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม
-   การจัดนิเทศ   การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม
-   กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม  และงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
-   การดำเนินกิจกรรม  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
-   การติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน
-   ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕. งานวางแผนและโครงการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ   
งานวางแผนและโครงการด้านการศึกษา
-  งานประเมินผลทางด้านการศึกษา
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

๑๖. งานระบบสารสนเทศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ           
งานติดตาม  รวบรวม  และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการศึกษา
-  งานให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษา
-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย           

๑๗. หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-   งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
-   งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
-   งานวิจัยทางการศึกษา
-   งานพัฒนาหลักสูตร
-   งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
-   งานเขียนเอกสาร  ตำรา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
-   งานค้นคว้าทดลอง  และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
-   งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
-   งานการวัดผล   ประเมินผลทางการศึกษา
-   งานส่งเสริมคุณภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
-   งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย