ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การชำระภาษี

สาระน่ารู้
 
 
ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
            การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตฯ เพื่อมาพัฒนาท้องถิ่น ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ ประกอบด้วย
                     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                     - ภาษีป้าย
                     - ภาษีบำรุงท้องที่
                     - ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
                     - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
          สำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ อธิบายโดยสังเขปไว้ดังนี้

          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                     คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น
                    โรงเรือน หมายความถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หอพัก สนามม้า สนามมวย คลังสินค้า เรือนแพ ฯลฯ
                     สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร เช่น ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร 
                    ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องซึ่งใช้ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ที่ดิน หมายถึงรวมถึง ทางน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำ ด้วยทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475)
1. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    1.1  ให้เช่า / ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า
    1.2  ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น
    1.3  ใช้เป็นสำนักงาน / สถานประกอบการพาณิชย์
    1.4  ใช้เป็นท่าเรือเมล์ เรือจ้าง
    1.5  โรงเรือนที่เจ้าของอยู่เอง แต่ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือไว้สินค้า / เก็บยานพาหนะเพื่อหาประโยชน์
    1.6  ทำเป็นโรงเรือนหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล
    1.7  ใช้เพื่อหาประโยชน์อื่น เช่น สนามมวย บ่อนไก่ สนามแข่งรถ
    1.8  แพ ให้ผู้อื่นอาศัย / ใช้หาประโยชน์ เช่น ประกอบการค้า ไว้สินค้า / ให้เช่า
2. ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 ที่ดินซึ่งใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส ลานจอดรถให้เช่า
                     กำหนดระยะเวลายื่นแบบเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

          ภาษีป้าย
                    เป็นภาษีระดับท้องถิ่นที่ต้องชำระเป็นรายปี โดยเก็บจากหน่วยธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคและคำนวณเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าแสดงสถานประกอบกิจการและชื่อของธุรกิจ
                     ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น หรือเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำโดยวิธีอื่น
                    ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

          ภาษีบำรุงท้องที่ 
                    ภาษีบำรุงท้องที่ คือภาษีที่จัดเก็บจากที่ดิน เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีในราคาปานกลางของที่ดินปีละครั้ง ตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                    ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและที่ที่มีน้ำ
                    เจ้าของที่ดิน คือ บุคคล คณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นธรรมสิทธิ์ของเอกชน
                    ราคาปานกลางของที่ดิน คือ มูลค่ากลางของที่ดิน ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งถึงกำหนดโดยคณะกรรมการ ปกติกระทำกัน 4 ปี ต่อ 1 ครั้ง
                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา และที่ที่มีน้ำซึ่งบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจะต้องเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

          การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน 
                    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                              ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ( ภ.ร.ด. 2 ) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
                    2.ภาษีป้าย 
                              ในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ 
                    3.ภาษีบำรุงท้องที่ 
                              ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 ( แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น )   ปีต่อมาให้ชำระภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ 4 ปี / ครั้ง ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
 
ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
            อาคาร หมายความว่า
                    1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
                    2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
                    3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
                    4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติด หรือตั้งป้าย
                          – ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก รวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม
                          – ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาด หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
                    5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ
                    6. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

          ลักษณะการก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต
                    1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ล้วน
                    2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่อาคารนั้น หรือยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
                          2.1 เพิ่มหรือขยายพ้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป
                          2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
                          2.3 เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
                          2.4 เปลี่ยน เสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่อาคารเดิม
                          2.5 เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ
                    3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
                    4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

          การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
                    - แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง อย่างละ 5 ชุด
                    - สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง
                    - สะเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

          เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
                    - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
                    - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
                    - หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน)
                    - หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินผู้อื่น)
                    - หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ( กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505และ พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)
                    - รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นสำคัญ)
                    - แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)
                    - แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด (กรณีจัดทำประตูหน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว)

          การพิจารณา
                    ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจจะสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

          การเตรียมหลักฐานขอเลขหมายประจำบ้าน
                    - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                    - แบบแปลน 1 ชุด
                    - สำเนาทะเบียนบ้าน
                    - สำเนาบัตรประชาชน
                    - รูปถ่ายอาคาร 1 รูป
          เลขหมายประจำบ้าน มีไว้เพื่อขอน้ำ ขอไฟฟ้า ไปรษณีย์ ส่งถึงบ้าน

          ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
  - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
  - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
  - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
  - ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
  - ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท

          ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
  - อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตรม. ละ 0.50 บาท
  - อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตรม.ละ 2 บาท
  - อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ตรม.ละ 4 บาท
  - ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง ฯลฯ เมตรละ 1 บาท