ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

  • การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  อ่านต่อ