ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเทศบาลเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อเทศบาล
 
 
         

เกี่ยวกับงานทะเบียน
การแจ้งเกิด 
          1.บัตรประชาชนของผู้แจ้ง   บิดา   มารดา   หรือเจ้าบ้าน 
          2.ทะเบียนบ้าน  (กรณีย้ายเข้าในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) 
          3.หนังสือรับรองการเกิด 

การแจ้งตาย
 
          1.หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
          2.บัตรประชาชนผู้ตาย 
          3.ทะเบียนบ้านผู้ตายตัวจริง (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล) 
          4.บัตรประชาชนผู้แจ้ง 

การขอเลขที่บ้าน 
          1.ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน 
          2.โฉนดที่ดิน 
          3.บัตรประชาชนผู้ขออนุญาต 
          4.ทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
          5.เลขที่บ้านข้างเคียง 
          6.ใบมอบอำนาจ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 

การแจ้งย้ายเข้า
 
          1.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ( ทร.6   ตอน 1,6 ) 
          2.บัตรประชาชนเจ้าบ้าน 
          3.ทะเบียนบ้านตัวจริง 
          4.ใบมอบอำนาจ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้) 

การแจ้งย้ายออก
 
          1.บัตรประชาชนผู้แจ้งย้าย 
          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 
          3.กรณีให้เจ้าบ้านมาดำเนินการให้สำเนาบัตรประชามาด้วย       

การแจ้งย้ายปลายทาง 
          1.บัตรประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายมาดำเนินการด้วยตนเอง) 
          2.บัตรประชาชนตัวจริงเจ้าบ้าน 
          3.ทะเบียนบ้านตัวจริงเจ้าบ้าน 
          4.กรณีย้ายเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ดำเนินการแทน

การแก้ไขรายการ 
          1.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
          2.ใบหย่า 
          3.ใบทะเบียนสมรส 
          4.บัตรประชาชน 
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน 

การทำบัตรประชาชนครั้งแรก เด็ก 7 ขวบ
 
          1.ใบเกิด 
          2.บัตรประชาชนบิดา   มารดา   หรือเจ้าบ้าน 
          3.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)

 

 


เกี่ยวกับภาษี
การชำระภาษีโรงเรือน 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.โฉนดที่ดิน 
          3.ใบขออนุญาตก่อสร้าง (กรณีบริษัท) 

การชำระภาษีป้าย
 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.ใบขออนุญาตก่อสร้าง (กรณีบริษัท) 

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.สำเนาบัตรประชาชน 
          3.โฉนดที่ดิน

 


เกี่ยวกับการขออนุญาต
การขออนุญาตติดตั้งป้าย 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
          3.รูปถ่ายโฆษณา 

การขออนุญาตใช้เสียง
 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 

การขอน้ำประปา 
          1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ (เป็นที่ติดตั้งมิเตอร์และไม่เคยขอน้ำมาก่อน) 
          3.ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีขอน้ำชั่วคราว) 

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
          3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัท)
          4.สำเนาใบเสร็จเก็บขยะมูลฝอยเดือนล่าสุด
          5.สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
          6.สำเนาใบอนุญาต  รง.4 (ถ้ามี) 
          7.แผนที่แสดงที่ตั้งกิจการที่ขออนุญาต 
          8.หนังสือรับรองการใช้อาคาร 
          9.สำเนาใบ  สก.1  และ 2 (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม) 

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร   หรือสะสมอาหาร
 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
          3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัท) 
          4.สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
          5.สำเนาใบอนุญาต  รง.4 (ถ้ามี) 
          6.แผนที่แสดงที่ตั้งกิจการที่ขออนุญาต 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติม  ดัดแปลงอาคาร 
          1.คำร้องขออนุญาต 
          2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
          3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 
          4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) 
          5.ใบยินยอมของที่ดิน (กรณีโฉนดเป็นของคนอื่น) 
          6.หลักฐานที่ดิน 
          7.แบบก่อสร้าง  จำนวน  5  ชุด
          8.ใบรับรองและใบควบคุมงานของสถาปนิก (กรณีมีพื้นที่เกิน 150  ตรม.) 9.ใบรับรองและใบควบคุมงานของวิศวกร (กรณีมีพื้นที่เกิน  150  ตรม. ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน 1 คน )