ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


กฎหมาย

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เพิ่มเติม

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๕ อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒  อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔  พรบ การทะเบียนราษฎร พ.ศ๒๕๓๔ .pdf 

พรบ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๒ ) พ.ศ๒๕๕๑ .pdf

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ อ่านต่อ

- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๔   อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ดูรายละเอียด 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๑๓  อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒  อ่านต่อ 

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับที่ ๓  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  อ่านต่อ   

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕  อ่านต่อ 

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.๒๕๑๐  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  อ่านต่อ   

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  อ่านต่อ   

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓)  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  ดูรายละเอียด 

- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓  อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  ดูรายละเอียด 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.๒๕๓๙  อ่านต่อ  

- พระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  อ่านต่อ

- พระราชบัญญัติการขุดิน และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  อ่านต่อ

- กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.๒๕๕๕  ดูรายละเอียด 

- เทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  อ่านต่อ  

- เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบริเวณซอยเทพกุญชร๑ ,๒,๓ พ.ศ.๒๕๔๘  ดูรายละเอียด 

- เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท พ.ศ.๒๕๔๙  ดูรายละเอียด 

- เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๕  อ่านต่อ  

- เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕   ดูรายละเอียด

- เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๕  อ่านต่อ  

- เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๔๕  อ่านต่อ   

- เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐  ดูรายละเอียด