ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปในเทศบาล
  แผนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
คลิกที่รูปเพื่อดูขนนาดใหญ่
 
ความเป็นมา

          เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าโขลง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙โดยครอบคลุมพื้นที่ ๖๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๓๑ ชุมชน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นการเกษตรค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ได้มีพระราชกฤษฎีกาหน้า ๒๕ เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๙๓ ก จัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลงโดยเปลี่ยนฐานะจากเทศบาลตำบลท่าโขลง เป็นเทศบาลเมืองท่าโขลง เมื่อได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบล ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองได้ขอใช้อาคารชั้น ๓ และชั้น ๔ ของเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสำนักเทศบาลขึ้นเป็นอาคาร ๓ ชั้น ในเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๒ ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางบุญช่วย วิรางกูลเพื่อให้เป็นที่ทำการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็ว

ประชากร
          สถิติจำนวนประชากรเทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมี จำนวน ๗๐,๗๙๐  คน 

รายการ ชาย หญิง รวม
ประชากร ๓๑,๔๒๕ ๓๙,๓๖๕ ๗๐,๗๙๐
       ตำบลคลองหนึ่ง ๒๓,๕๑๓ ๓๐,๘๗๙ ๕๔,,๓๙๒
       ตำบลคลองสอง ๗,๙๑๒ ๘,๔๘๖ ๑๖,๓๙๘


ปรับปรุงข้อมูล มีนาคม พศ.๒๕๕๗


ชุมชนในเขตเทศบาล 

ชุมชน หมู่ที่ ตำบล ประธานชุมชน
ชุมชนบางขัน คลองหนึ่ง นายนพคุณ ชนะฤทธิชัย
ชุมชนบัวหลวง คลองหนึ่ง นางทิราภรณ์ แย้มพรามณ์
ชุมชนตลาดไท คลองหนึ่ง นายหาญ ไตรเจตน์
ชุมชนหมู่ที่ ๑๐ คลองหนึ่ง ๑๐ คลองหนึ่ง นางสำราญ ภาณุภาส
ชุมชนวันครู ๑๑ คลองหนึ่ง นายเล็ก คุ้มวงษ์
ชุมชนหมื่นดำ ๑๒ คลองหนึ่ง นายประพันธ์กุล โพธิ์นา
ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ๑๓ คลองหนึ่ง นางสาววิไล แสนสุวรรณ
ชุมชนหมู่บ้านนวนครวิลล่า / แฟลต ๑๓ คลองหนึ่ง นางสุพรรณ อัตตวนิช
ชุมชนนวนครหน้าเมือง ๑๓ คลองหนึ่ง นางจุไรรัตน์ สุทธิชนโสภากุล
ชุมชนทับทิมศรี ๑๓ คลองหนึ่ง นาย บุญชู พันธ์ทวี
ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ๑๔ คลองหนึ่ง นางพรกมล ศรีประทุม
ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ๑๔ คลองหนึ่ง นายจำรูญ มลิวัลย์
ชุมชนเคหะคลองหลวง ๑๔ คลองหนึ่ง พ.ต.ประสิทธิ์ สนิท
ชุมชนหมู่ ๑๕ สามัคคี ๑๕ คลองหนึ่ง นายสมทรง ปิ่นรัตน์
ชุมชนหมู่ ๑๘ คลองหนึ่ง ๑๘ คลองหนึ่ง นายแผ้ว อยู่เปรม
ชุมชนหมู่บ้าน บ.ด.ถ. ๑๙ คลองหนึ่ง นายสมควร พรมประเสริฐ
ชุมชนไทธานีตะวันออก ๑๙ คลองหนึ่ง นางสาวสุพรรณี จิ๋วกร่าง
ชุมชนไทธานีตะวันตก ๑๙ คลองหนึ่ง นายมาโนช ก้อนทอง
ชุมชนวัดพืชนิมิต ๒๐ คลองหนึ่ง นายสุทัศน์ ความคุ้นเคย
ชุมชนเอราวัณพัฒนา คลองสอง นางสาลี่ สุทธิรักษ์
ชุมชนสุขสมบูรณ์ คลองสอง นางพยงค์ ทองปราง
ชุมชนสุทธิรักษ์พัฒนา คลองสอง นายวันดี คงคล้าย
ชุมชนธนทรัพย์ / แสงทอง ๑๐ คลองสอง นายฐากูร กังขอนนอก
ชุมชนสังข์อ่ำ ๑๐ คลองสอง นายพยูร สวาย
ชุมชนหมู่ ๑๑ คลองสอง ๑๑ คลองสอง พันตรีพงษ์ศักดิ์ บัวศรี
ชุมชนหมู่ ๑๒ คลองสอง ๑๒ คลองสอง นายสมบัติ สุภาเรือง
ชุมชนกฤษณาเฮ้าส์ ๑๓ คลองสอง นายอุดม บุญมี
ชุนชนลำสนุ่น ๑๓ คลองสอง นายไพโรจน์ แมงทอง
ชุมชนหมู่ ๑๔ คลองสอง ๑๔ คลองสอง นายชำนาญ ยิ้มละมัย
ชุมชนฟินิกซ์ปาร์ค ๑๔ คลองสอง นางสาวทิพากร บำเพ็ญศรี
ชุมชนหมู่ ๑๕ คลองสอง ๑๕ คลองสอง นายสุจินต์ ดวงแก้ว

  การสาธารณสุข 
          ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาลทั้ง  ภาครัฐ  และ  เอกชน   ดังนี้ 

   โรงพยาบาลรัฐบาล   มี  ๑  แห่ง   คือ 
            โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีจำนวนเตียงคนไข้   ๓๐๐   เตียง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มี ๒ แห่ง  คือ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองหนึ่ง หมู่ ๑๓

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองสอง หมู่ ๑๓
 

 โรงพยาบาลเอกชน   มี  ๑ แห่ง   คือ 

            โรงพยาบาลนวนคร มีจำนวนเตียงคนไข้  ๒๕๐   เตียง
   คลินิก   มี   ๓๔   แห่ง

 

   ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  เทศบาลเมืองท่าโขลง  จำนวน  ๑  แห่ง
   
 

ด้านการสาธารณสุข  

เทศบาลฯจะดำเนินการในด้านการรักษาความสะอาดสาธารณสถานภายในเขตเทศบาล, การกำจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันเทศบาลมีรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๒๒ คัน รถยนต์พยาบาลจำนวน ๑ คัน รถยนต์สุขาเคลื่อนที่จำนวน ๒ คัน รถยนต์ดูดล้างท่อจำนวน ๑ คัน รถยนต์กวาดพื้นจำนวน ๑ คัน

        

การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

เทศบาลเมืองท่าโขลงได้จัดตั้งสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีรถยนต์ดับเพลิงจำนวน ๔ คัน รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน ๕ คัน รถยนต์สำหรับใช้ในการตรวจการณ์จำนวน ๒ คัน และมีเครื่องมือหาบหามจำนวน ๗ เครื่อง รถยนต์หอน้ำความสูง ๑๘ เมตรจำนวน ๑ คัน รถยนต์ส่องแสงสว่างจำนวน ๑ คัน เครื่องปั่นไฟฟ้าลากจูงจำนวน ๑ เครื่อง  และปืนยิงไฟจำนวน ๒ กระบอก


ด้านการเมือง-การบริหาร  

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าโขลง
สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายฯ ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยนายกเทศมนตรีจะแต่งตั้ง
๑. รองนายกเทศมนตรี         จำนวน ๓ คน
๒. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน ๒ คน
๓. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน


 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไป และมีฝนตกต้องตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ ๓ ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๕.๕ องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๑.๕ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม - กันยายน ฝนตกชุกและมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

 

ทรัพยากรน้ำ  

แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตเทศบาล ได้แก่คลองส่งน้ำของชลประทาน คือ คลองระพีพัฒน์ คลองระบายน้ำที่ ๑ คลองระบายน้ำที่ ๒ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

 

ทรัพยากรดิน 

ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีดำ อุ้มน้ำได้ดี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล

 

สภาพสิ่งแวดล้อม  

สภาวะแวดล้อมในพื้นที่เขตเทศบาลอยู่ในสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม