ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


คำสั่ง

- คำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลงที่ ๓๘๖/๒๕๕๔ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของการประปา (ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔) ดูรายละเอียด

- คำสั่งเทศบาลเมืองท่าโขลงที่ /๒๕๕๔ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน  ดูรายละเอียด