ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ติดต่อเทศบาล

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

 

เทศบาลเมืองท่าโขลง

๐๒ ๕๒๙ ๕๑๔๗ – ๕๕   

Fax ๐๒ ๕๒๙ ๕๑๔๕

ส่วนกลาง 

 

ประชาสัมพันธ์ 

นายกเทศมนตรี 

๒๐๑ 

 

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 

๒๐๒ 

 

รองนายกเทศมนตรี 

๒๒๗ 

 

รองนายกเทศมนตรี 

๒๓๐ 

 

รองนายกเทศมนตรี 

๒๓๑ 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

๑๓๕

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล

 

ปลัดเทศบาล

๒๐๕

ฉลองศักดิ์ อักษรดี

หน้าห้องปลัดเทศบาล

๒๐๔

 

Fax หน้าห้องปลัดฯ

๐๒ ๕๒๙ ๔๑๔๕

 

รองปลัดเทศบาล

๒๑๓

สมนึก ศิริสุข

รองปลัดเทศบาล

๒๑๑

มุกดา ดนตรีเสนาะ

รองปลัดเทศบาล

๒๑๐

ยุทธไกร ตัณฑชุณห์

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

๒๐๙

รภัสศา ธนวุฒิธนาดุล

ธุรการ

๒๐๘

 

งานการเจ้าหน้าที่

๒๑๔

 

เลขานุการปลัดฯ

๒๓๒

 

 

งานทะเบียน

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

๑๐๒ , ๑๑๖

 

งานทะเบียน

๑๐๕

 

 

งานเทศกิจ

 

ธุรการ

๑๒๖

 

 

งานป้องกันฯ

 

ห้องวิทยุสื่อสาร

๑๑๓

 

รถฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง

๐๒ ๕๒๙ ๕๑๕๓

 

 

 

กองช่าง

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓๒๒

บุญเลิศ เสภู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองช่าง

๓๐๓

 

งานสถาปัตยกรรม

๓๐๒

 

งานวิศวกรรม

 

 

งานสาธารณูปโภค,งานไฟฟ้า

๓๐๔

 

งานธุรการ

๓๐๖

 

 

งานประปา

 

หัวหน้างานประปา

๒๑๘

 

งานจัดเก็บรายได้ ,ติดตั้ง

๒๑๙

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

๓๒๖

ศิริกุล โกมลานันท์

งานนิติการ

๓๒๗

 

งานวิเคราะห์ ,ธุรการ

๓๒๕

 

งานประชาสัมพันธ์

 

 

Fax

๓๒๘

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

งานข้อมูล

๓๑๔

 

 

 

กองคลัง

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๓๓

พรทิพย์ ส่องเมืองสุข

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

๓๓๓

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๓๓๐

 

Fax

๓๓๑

 

งานการเงินและบัญชี

๓๓๒

 

งานธุรการ

๓๓๗

 

งานจัดเก็บรายได้

๒๒๑ ,๒๒๒

 

Fax

๒๑๔

 

งานแผนที่ภาษี

๒๒๐

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้อำนวยการสาธารณสุข

๐๒ ๕๒๐ ๕๐๕๑

พูลศรี มืเครือ

งานสัตวแพทย์ งานรับใบอนุญาต

๐๒ ๕๒๐ ๕๐๕๒

 

งานธุรการ

๐๒ ๕๒๐ ๕๐๕๒

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข

 

ห้องตรวจโรค

๐๒ ๕๒๐ ๕๐๕๓

 

 

                                                  กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

๓๓๙

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑

๐๒ ๕๒๙ ๔๒๙๘  , ๐๒ ๙๐๘ ๐๖๐๕

ศูนย์พันาเด็กเล็กเทศบาล

๐๒ ๕๒๙ ๓๐๐๔  , ๐๒ ๕๒๙ ๔๗๙๔

 

ศูนย์บริการเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง

๐๒ ๕๒๙ ๐๕๐๐

งานผู้สูงอายุ

๐๒ ๕๒๙ ๐๕๐๐

 

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าโขลง

๐๒ ๕๒๙ ๓๒๙๘