ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ประกาศ / กฎกระทรวง

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การกระทำโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  อ่านต่อ  

-  ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ.๒๕๕๑  อ่านต่อ

- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก อ่านต่อ

- กฏกระทรวงเรื่อง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต  ดูรายละเอียด