ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓)
อ่านต่อ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  อ่านต่อ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๔๗ อ่านต่อ และ ส่วนที่ ๓ การเก็บรักษาเงิน  อ่านต่อ  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่๒ อ่านต่อ 

- ระเบียบว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  อ่านต่อ 

- ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ.๒๕๕๑  ดูรายละเอียด 

- ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๕๑  อ่านต่อ  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  อ่านต่อ  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  อ่านต่อ