ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองท่าโขลง
   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อชาวท่าโขลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
          โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน เขื่อนกันดินติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ จัดระบบจราจร ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง พัฒนาระบบการผลิตและการให้บริการประปาในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการด้านกายภาพของเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
          เทศบาลได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          เทศบาลได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมเพื่อปฎิบัติงานในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม ชุมชนและครอบครัว 
          เทศบาลได้จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีการดูแลมารดาหลังคลอด ส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงทารกด้วยนมตนเอง จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 
          จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          เทศบาลได้รณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนการเปิดเวทีประชาคมเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
          ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานของเทศบาลพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่
 
  นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
            1.บ้านเมืองน่าอยู่ สวยงาม และมีความเป็นระเบียบ
          2.ประชาชนต้องได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          3.ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง
          4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          5.ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และเท่าเทียมกัน
          6.สนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา เพื่อคุณภาพของคนในชุมชน
          7.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ
          8.อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงานประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญประจำปี
          9.ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
          10.เทศบาลเมืองท่าโขลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          11.บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 


อัตรากำลังเทศบาลเมืองท่าโขลง   
หน่วยงาน จำนวนพนักงานแยกตามระดับ  ลูกจ้าง
ประจำ 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ
ครู
เงินอุดหนุน
ข้าราชการ
ครูเทศบาล
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 สำนักปลัด - 1 1 7 5 9 2 3 1 7 80 27 - - - 143
 กองวิชาการฯ - - - - 3 2 1 - - - 2 4 - - - 12
 กองคลัง - 1 - 2 2 5 2 1 - 3 13 10 - - - 39
 กองช่าง - - - 1 1 2 3 1 - 18 54 29 - - - 109
 กองสาธารณสุขฯ - - 1 - 2 - 3 2 - 11 72 52 - - - 143
 กองการศึกษา - - 1 - 1 1 - 1 - 2 54 48 - - 83 191
 ตรวจสอบภายใน - - - - - 1 - - - - - - - - - 1
รวม - 2 3 10 14 20 11 8 1 41 275 170 - - 83 638

 ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าโขลง