ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ
๑.งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
๓.งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
๔.งานตรวจสอบภาษีทั้งภายใน และภายนอก
๕.งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
๖.งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา
๗.งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
๘.งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
๙.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย