ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจ หน้าที่ดังกล่าวได้คือ
        1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด
            สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ  ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้ 

         1.1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรา 50,53และ 56 หน้าที่เทศบาล

เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒* (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๓** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
                 (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
                 (๒) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                 (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                 (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
                 (๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                 (๖) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
                 (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                 (๘) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

มาตรา ๕๔* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
                 (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                 (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                 (๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                 (๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
                 (๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
                 (๖) ให้มีการสาธารณูปการ
                 (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
                 (๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
                 (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
                 (๑๐)ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                 (๑๑)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
                 (๑๒)เทศพาณิชย์