ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเทศบาล

สาระน่ารู้้

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อเทศบาล
 
 
                เกี่ยวกับงานทะเบียน
                เกี่ยวกับภาษี
                เกี่ยวกับการขออนุญาต

เกี่ยวกับงานทะเบียน
การแจ้งเกิด 
          1.บัตรประชาชนของผู้แจ้ง   บิดา   มารดา   หรือเจ้าบ้าน 
          2.ทะเบียนบ้าน  (กรณีย้ายเข้าในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง) 
          3.หนังสือรับรองการเกิด 

การแจ้งตาย
 
          1.หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล 
          2.บัตรประชาชนผู้ตาย 
          3.ทะเบียนบ้านผู้ตายตัวจริง (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล) 
          4.บัตรประชาชนผู้แจ้ง 

การขอเลขที่บ้าน 
          1.ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน 
          2.โฉนดที่ดิน 
          3.บัตรประชาชนผู้ขออนุญาต 
          4.ทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
          5.เลขที่บ้านข้างเคียง 
          6.ใบมอบอำนาจ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 

การแจ้งย้ายเข้า
 
          1.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ( ทร.6   ตอน 1,6 ) 
          2.บัตรประชาชนเจ้าบ้าน 
          3.ทะเบียนบ้านตัวจริง 
          4.ใบมอบอำนาจ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้) 

การแจ้งย้ายออก
 
          1.บัตรประชาชนผู้แจ้งย้าย 
          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 
          3.กรณีให้เจ้าบ้านมาดำเนินการให้สำเนาบัตรประชามาด้วย       

การแจ้งย้ายปลายทาง 
          1.บัตรประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายมาดำเนินการด้วยตนเอง) 
          2.บัตรประชาชนตัวจริงเจ้าบ้าน 
          3.ทะเบียนบ้านตัวจริงเจ้าบ้าน 
          4.กรณีย้ายเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ดำเนินการแทน

การแก้ไขรายการ 
          1.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
          2.ใบหย่า 
          3.ใบทะเบียนสมรส 
          4.บัตรประชาชน 
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน 

การทำบัตรประชาชนครั้งแรก เด็ก 7 ขวบ
 
          1.ใบเกิด 
          2.บัตรประชาชนบิดา   มารดา   หรือเจ้าบ้าน 
          3.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)

 

กลับสู่ด้านบน


เกี่ยวกับภาษี
การชำระภาษีโรงเรือน 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.โฉนดที่ดิน 
          3.ใบขออนุญาตก่อสร้าง (กรณีบริษัท) 

การชำระภาษีป้าย
 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.ใบขออนุญาตก่อสร้าง (กรณีบริษัท) 

การชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
          1.สำเนาใบเสร็จปีที่ผ่านมา 
          2.สำเนาบัตรประชาชน 
          3.โฉนดที่ดิน

กลับสู่ด้านบน


เกี่ยวกับการขออนุญาต
การขออนุญาตติดตั้งป้าย 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
          3.รูปถ่ายโฆษณา 

การขออนุญาตใช้เสียง
 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 

การขอน้ำประปา 
          1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ (เป็นที่ติดตั้งมิเตอร์และไม่เคยขอน้ำมาก่อน) 
          3.ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีขอน้ำชั่วคราว) 

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
          3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัท)
          4.สำเนาใบเสร็จเก็บขยะมูลฝอยเดือนล่าสุด
          5.สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
          6.สำเนาใบอนุญาต  รง.4 (ถ้ามี) 
          7.แผนที่แสดงที่ตั้งกิจการที่ขออนุญาต 
          8.หนังสือรับรองการใช้อาคาร 
          9.สำเนาใบ  สก.1  และ 2 (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม) 

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร   หรือสะสมอาหาร
 
          1.สำเนาบัตรประชาชน 
          2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
          3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นบริษัท) 
          4.สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
          5.สำเนาใบอนุญาต  รง.4 (ถ้ามี) 
          6.แผนที่แสดงที่ตั้งกิจการที่ขออนุญาต 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติม  ดัดแปลงอาคาร 
          1.คำร้องขออนุญาต 
          2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ
          3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 
          4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) 
          5.ใบยินยอมของที่ดิน (กรณีโฉนดเป็นของคนอื่น) 
          6.หลักฐานที่ดิน 
          7.แบบก่อสร้าง  จำนวน  5  ชุด
          8.ใบรับรองและใบควบคุมงานของสถาปนิก (กรณีมีพื้นที่เกิน 150  ตรม.) 9.ใบรับรองและใบควบคุมงานของวิศวกร (กรณีมีพื้นที่เกิน  150  ตรม. ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน 1 คน )

กลับสู่ด้านบน